Please use this identifier to cite or link to this item: https://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/854
Title: Kajian Kemahiran Literasi Maklumat di Kalangan Pengguna Perpustakaan Negara Malaysia
Authors: Yazid Ibrahim
Issue Date: 2012
Publisher: Perpustakaan Negara Malaysia
Abstract: Kejayaan mengekpolitasi maklumat telah menyaksikan banyak negara-negara maju berjaya mewujudkan masyarakat bermaklumat yang menjadi asas kepada ekonomi berasaskan pengetahuan dengan menggunakan maklumat untuk menjana pendapatan tinggi dan memajukan ekonomi negara. Negara-negara ini juga berjaya mewujudkan masyarakat yang bijak menggunakan maklumat untuk tujuan pembelajaran sepanjang hayat. Uterasi maklumat adalah elemen penting di dalam mewujudkan masyarakat bermaklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. Kajian ini adalah bertujuan untuk menilai tahap kemahiran literasi maklumat di kalangan pengguna Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) bagi membantu PNM mewujudkan program literasi maklumat yang baik dan berkesan. Hasil kajian menunjukkan pengguna PNM masih kurang berpengetahuan dalam menilai dan memilih sumber maklumat dengan tepat. Justeru itu PNM perlu meningkatkan dan menggiatkan lagi program literasi maklumat untuk mendidik kemah iran literasi maklumat di kalangan penggunanya.
Description: Sumber: Sekitar Perpustakaan : Bil.41, 2012, ms.31-44
URI: http://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/854
Appears in Collections:Sekitar Perpustakaan

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sekitar_41_2012_3.pdf6.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.