Please use this identifier to cite or link to this item: https://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/864
Title: Perubahan Peranan Pustakawan Pengkatalogan
Authors: Shahizan Affandi Zakaria
N.N. Edzan
Issue Date: 2005
Publisher: Perpustakaan Negara Malaysia
Abstract: Kewujudan pelbagai bentuk maklumat pada masa kini memerlukan kita melihat kembali kepada peranan sebenar pustakawan pengkatalogan. Dalam kajian ini, sebanyak 74 buah perpustakaan telah diminta memberi maklumbalas mengenai peranan masa kini pustakawan pengkatalogan di Malaysia. Majoriti perpustakaan dalam kajian ini menyatakan tugas mengkatalog bahan-bahan yang diperolehi oleh sesebuah perpustakaan serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengkatalogan adalah tugas utama seorang pustakawan pengkatalogan. Walau bagaimanapun, sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat, terdapat beberapa buah perpustakaan yang cuba beralih dari tugas utama ini dengan mempertanggungjawab pustakawan pengkatalogan dengan tugasan lain. Selain daripada itu, pengkatalogan secara luaran atau outsourcing tidak dapat menggantikan pengkatalogan yang dilakukan secara dalaman. lni memperkukuhkan lagi tugas pustakawan pengkatalogan di perpustakaan di Malaysia.
URI: http://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/864
ISSN: 0127-1172
Appears in Collections:Sekitar Perpustakaan

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sekitar_39_2005_4.pdf13.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.