Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

  • Artikel yang bersifat Ilmiah dalam Jurnal yang terpilih
  • Akses kepada keratan-keratan akhbar tempatan terpilih mengikut topik/bidang perkara, dalam format digital (PDF).
  • Monograf bermaksud buku yang meliputi semua bidang perkara seperti Karya Am, Falsafah, Agama, Sains Sosial, Bahasa, Sains Jati, Teknologi, Sains Gunaan, Kesenian, Kesusasteraan, Geografi dan Sejarah.
  • Pempakejan Maklumat Digital Malaysiana
  • Kertas berkaitan Persidangan atau Penyelidikan
  • Koleksi sumber elektronik dan audiovisual merupakan bahan tidak bercetak dalam pelbagai bidang perkara dan format seperti kaset audio, kaset video, cakera padat data (CD-ROM), cakera audio, cakera video, cakera video digital ...
  • Terbitan PNM Dalam Format Digital
  • Terbitan Terpilih

Recently Added

View more